Skip to content

Privacy

Privacyverklaring
Binnen psychomotorische therapie is het van groot belang dat je je veilig voelt tijdens de therapieën. Je gegevens en inhoud van de therapie vallen onder mijn beroepsgeheim. Als psychomotorisch therapeute ben ik aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Daarnaast ben ik aspirant lid bij het Register Vaktherapie. Dit brengt met zich mee dat ik gebonden ben aan de beroepscode voor Vaktherapeuten en de bijbehorende klachtencommissie.
Vanaf 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Praktijk-NU voldoet volledig aan de bepalingen van deze wetgeving.

Dossiervorming
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier of het dossier van jouw/jullie kind, bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 • als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier of het dossier van jouw/jullie kind.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw of jullie gegevens, dan zal ik hiervoor eerst informeren en expliciet toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je/jullie deze nota kunt declareren.

 • Jouw/jullie naam, adres en woonplaats

 • Geboortedatum

 • BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.

 • De kosten van het consult